Zamówienia Publiczne

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
G.271.05.2021.AN
Przygotowanie i dostawa obiadów do stołówki Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu w roku szkolnym 2021/2022
nr referencyjny zamówienia: BZP/TED/2/2021/ZSM

zamówienie udzielane w trybie podstawowym :
wariant 1 bez negocjacji

termin składania ofert: 8 PAŹDZIERNIKA 2021 roku godz. 12.00

Adres strony WWW postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/

W POSTĘPOWANIU WPŁYNĘŁA 1 OFERTA
BADANA OFERTA SPEŁNIA WYMAGANIA FORMALNE – OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ Firmę usługowo cateringową – Helena Kłosińska
cena jednostkowa obiadu zaproponowana przez wykonawcę to 9,20 zł brutto. Po podpisaniu umowy firma ta będzie świadczyła usługi dostawy obiadów w roku szkolnym 2021/2022


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
G.271.04.2021.AN
Przygotowanie i dostawa obiadów do stołówki Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu w roku szkolnym 2021/2022

nr referencyjny zamówienia: BZP/TED/ZSM/2021/01

zamówienie udzielane w trybie podstawowym : wariant 1 bez negocjacji

termin składania ofert: 24 września 2021 roku godz. 12.00

Adres strony WWW postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/

Postępowanie G.271.04.2021.AN unieważniono
W POSTĘPOWANIU WPŁYNĘŁA 1 OFERTA, KTÓRA ZOSTAŁA ODRZUCONA ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE nr G.271.04.2020.AN

Na zakup i dostawę art. papierniczych i materiałów biurowych dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w roku 2020

termin składania ofert upływa 17 stycznia o godz. 12.00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr G.271.03.2020.AN

Na zakup i dostawę tonerów i bębnów do drukarek, kserokopiarek dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w roku 2020

UWAGA ! w związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, iż w opisie przedmiotu zamówienia zabrakło uszczegółowienia opisu. Po punkcie II. 1 Powinno być dodane

II.1/a Przedmiotem zamówienia są materiały oryginalne, wyprodukowane przez producentów urządzeń w których będą eksploatowane.

II.1/b Oferowane materiały muszą być w 100% nowe, czyli wykonane z elementów nowych, wcześniej nieużywanych, nie mogą być regenerowane ani prefabrykowane.

termin składania ofert upływa 17 stycznia o godz. 12.00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr G.271.02.2020.AN

Na zakup i dostawę środków do utrzymania czystości dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w roku 2020

UWAGA ! w związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień potencjalnemu oferentowi oraz w związku z godzinami doręczania przesyłek kurierskich – termin składania ofert wydłużono ostatecznie do 15 stycznia do godz. 15.00

OTWARCIE OFERT NASTĄPI 15 STYCZNIA O GODZ. 15.15


sprostowanie :

I. Prawidłowa numeracja załączników to
1) formularz oferty
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) oświadczenie o braku powiązań
4) załącznik nr 4 umowa
Na tym etapie postępowania składają Państwo następujące załączniki:
1) formularz
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) oświadczenie o braku powiązań

II. na formularzu ofertowym jest oświadczenie, iż oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
III. w § 3 umowy błędnie podano datę obowiązywania umowy, prawidłowo powinno być
Nie ma więc potrzeby składania podpisanej umowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr G.271.01.2020.AN

Na zakup i dostawę papieru toaletowego i ręcznikowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w
Toruniu w roku 2020


termin składania ofert upływa 14 stycznia o godz. 12.00

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert w postępowaniu G.271.02.2020.AN, otwarcie ofert w postępowaniu G.271.01.2020.AN także nastąpi w dniu 15 stycznia 2020r.ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr ZSMuz.071.85.2019.AN
Na zakup i  dostawę Pianina dla ZSM w Toruniu N

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zakup i dostawa  pianina  Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu ZSMuz.071.85.2019.AN

termin składania ofert upływa 25 listopada o godz. 13.00ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z niewykorzystaniem pełnej puli środków przeznaczonych na realizację projektu Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zakup i dostawa  książek do biblioteki  Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa cz. 2 i cz. 3 ZSMuz.071.64.2019.AN

UWAGA: dopuszczalne składanie ofert w wersji elektronicznej
( w postaci skanów podpisanych dokumentów)

termin składania ofert upływa 20 listopada o godz. 14.00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zakup i dostawa  książek do biblioteki  Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ZSMuz.071.64.2019.AN

termin składania ofert upływa 21 października o godz. 14.00

ZAPYTANIE O CENĘ

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu informuje, iż w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZSMuz.071.43.2019.AN w trybie zapytania o cenę na „Przygotowanie i dostawę obiadów (catering) do stołówki szkolnej” na rok szkolny 2019/2020 w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły 2 oferty., zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Najniższą cenę w niniejszym postępowaniu tj. 7,40 brutto za jeden posiłek  zaproponował dotychczasowy dostawca:

FIRMA USŁUGOWO CATERINGOWA Helena Kłosińska ul. Bojarskiego 3. 87-100 Toruń


ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont dachu ZSM L.dz. ZSMuz.071.42.2019.AN
termin składania ofert 18 czerwca 2019r. godz. 12.00

Szkoła Muzyczna w Toruniu