sprawozdanie finansowe szkoły

Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Sprawozdanie finansowe zostało złożone w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego UMT w dniu 31 marca 2020 roku.

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie zostanie opublikowane w terminie do dnia 10 maja 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. TCUW.

Szkoła Muzyczna w Toruniu