Praca

Aktualnie prowadzone rekrutacje:

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu zatrudni od 1 września 2023 nauczycieli pianistów.
Osoby zainteresowane pracą proszone są o przesłanie aplikacji pod adres: sekretariat@zsm.torun.pl

SPECJALISTA DS. BHP – PRACOWNIK SŁUŻBY BHP
nabór ofert do 21 kwietnia 2023

wybrany kandydat: Tadeusz Marciszewski zam. w Toruniu
uzasadnienie wyboru: W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wykazał się niezbędnymi kwalifikacjami, bardzo dużym doświadczeniem i praktyczną znajomością zagadnień związanych z pracą na stanowisku objętym naborem.


STARSZY REFERENT DS. KASY I MAGAZYNU
nabór ofert do 15 grudnia 2022r. – postępowanie rozstrzygnięte

wybrany kandydat: Małgorzata Kodrzycka zam. w Toruniu
uzasadnienie wyboru: W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wykazała się niezbędną wiedzą i bardzo dużym doświadczeniem i praktyczną znajomością zagadnień związanych z pracą na stanowisku objętym naborem a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Sposób dostarczania dokumentów rekrutacyjnych

Pocztą tradycyjną pod adres:

Zespół Szkół Muzycznych
im. Karola Szymanowskiego
Szosa Chełmińska 224/226
87-100 Toruń

Pocztą elektroniczną pod adres:

sekretariat@zsm.torun.pl

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół Muzycznych im.
K. Szymanowskiego w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń .
W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
mailowo rodo1@tcuw.torun.pl.
Kontakt z administratorem możliwy jest również pod adresem: Plac Świętej Katarzyny 9, 87-100 Toruń, tel:
566118992.
Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974
r. Kodeks pracy,
Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność,
poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne
z rezygnacją udziału w naborze.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt
osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych,
w terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Zespół Szkół Muzycznych im. K.Szymanowskiego w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szkoła Muzyczna w Toruniu