Szkoła muzyczna I stopnia

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej SM I st. na rok szkolny 2021/2022

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do kl. I SM I st.

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I SM I st.

Regulamin rekrutacji 2021/2022

Oferta edukacyjna

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi kształcenie w cyklu 6-letnim i 4-letnim, w zależności od wieku kandydata. Realizuje zajęcia artystyczne z instrumentu głównego, kształcenia słuchu, zespołu wokalnego, rytmiki (tylko cykl 6-letni), audycji muzycznych, fortepianu dodatkowego, chóru.

Szkoła Muzyczna I stopnia w cyklu 6-letnim prowadzi nabór na: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczelę, gitarę, perkusję, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbkę, waltornię i puzon.

Szkoła Muzyczna I stopnia w cyklu 4-letnim prowadzi nabór na: fortepian, akordeon, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas, gitarę, perkusję, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbkę, waltornię i puzon.

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Podczas badania oceniane będą:

  • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
  • słuch melodyczny,
  • słuch harmoniczny,
  • wrażliwość na zmiany w muzyce,
  • poczucie rytmu,
  • pamięć muzyczna,
  • koordynacja ruchowa,
  • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

Poniżej znajdują się linki do krótkich prezentacji poszczególnych instrumentów.

akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków.

Wnioski należy złożyć do skrzynki podawczej przy portierni szkoły lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl (w tym wypadku oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka)

Uwaga, w przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganego zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu przystąpienia odpowiednio do badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. Niezłożenie zaświadczenia w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

rekrutacja@zsm.torun.pl

lub tel. 56 612 24 13


Szkoła Muzyczna w Toruniu