Ochrona danych osobowych

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu jest Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 224/226
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych mailowo: rodo1@tcuw.torun.pl , telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie
  pod adresem: Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. z d dopiskiem IOD
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
  publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
  osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
  to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
  prawem.
 9. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
  Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 13. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: rodo1@tcuw.torun.pl lub na adres Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

Szkoła Muzyczna w Toruniu