Szkoła muzyczna II stopnia

WYNIKI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO KLASY I SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST.

Stosowne zaświadczenie lekarskie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r., § 11b ust. 7 i 8 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami) należy dostarczyć do 25 września 2020 r. Niezłożenie w terminie zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Wnioski o przyjęcie do SM II st. można składać w terminie do 22 maja 10 czerwca 2020 r. Wnioski można przesyłać drogą mailową na adres sekretariat@zsm.torun.pl lub pocztą.
O terminach egzaminów wstępnych poinformujemy drogą mailową lub telefonicznie.

Egzaminy wstępne odbędą się 15 czerwca 2020 r.

Egzamin wstępny do szkoły artystycznej będzie obejmował:

1) w szkole muzycznej II stopnia:

  • w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
  • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki

Oferta edukacyjna Szkoły Muzycznej II stopnia w Toruniu

Kształcenie w Szkole Muzycznej II stopnia realizowane jest w specjalnościach: instrumentalistyka (cykl 6-letni), rytmika (cykl 6-letni), instrumentalistyka jazzowa (cykl 6-letni) i wokalistyka (cykl 4-letni). W ramach specjalności instrumentalistyka szkoła prowadzi nabór na: fortepian, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon. W ramach instrumentalistyki jazzowej trwa nabór na: fortepian jazzowy, gitarę jazzową, trąbkę jazzową, saksofon jazzowy i perkusję jazzową. Wśród przedmiotów artystycznych ogólnomuzycznych znajdują się między innymi: kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, literatura muzyczna, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne, zespół kameralny, chór, orkiestra; ponadto w specjalności rytmika: technika ruchu, rytmika, improwizacja fortepianowa, w specjalności instrumentalistyka jazzowa: historia jazzu z literaturą, harmonia jazzowa z podstawami improwizacji, combo (zespół jazzowy), big-band, ćwiczenia rytmiczne; w specjalności wokalistyka: dykcja i recytacja, zespół wokalny. Dla zainteresowanych prowadzimy również zajęcia nauki kompozycji.

Egzamin obejmuje część teoretyczną i część praktyczną. Szczegóły znajdują się w pliku Wymagania na egzamin wstępny do SM II st. (Uwaga – osobny plik dla wokalistyki)

Szkoła Muzyczna w Toruniu