ogólnokształcąca szkoła muzyczna ii stopnia

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Regulamin rekrutacji 2021/2022

Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do I klasy OSM II st. na rok szkolny 2021/2022. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 1 lipca 2021 r. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do OSM II st. składają świadectwa szkolne potwierdzające otrzymanie promocji do klasy VII szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VI szkoły podstawowej do dnia 30 czerwca 2021 r. w sekretariacie szkoły. Jest to niezbędny warunek przyjęcia kandydata.

Oferta edukacyjna Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Toruniu

Kształcenie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia odbywa się w cyklu 6-letnim i  obejmuje przedmioty ogólnokształcące w zakresie klasy VII i VIII szkoły podstawowej i 4-letniego liceum (realizujemy rozszerzenia z zakresu języka angielskiego i historii muzyki) oraz przedmioty artystyczne. Prowadzimy kształcenie w specjalności Instrumentalistyka (fortepian, organy, akordeon, KLAWESYN, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon) oraz Rytmika. Wśród przedmiotów artystycznych znajdują się między innymi: kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, literatura muzyczna, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne, zespół kameralny, chór, orkiestra; oraz w specjalności Rytmika: technika ruchu, rytmika, improwizacja fortepianowa. Dla zainteresowanych prowadzimy również zajęcia nauki kompozycji.

Zgodnie z § 13b ust. 7 pkt 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 obejmie egzaminy wstępne praktyczne. Szczegółowe wymagania na poszczególnie kierunki kształcenia znajdują się poniżej.

TERMINY

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia egzaminów wstępnych w dodatkowych terminach lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I OSM II st. zostanie opublikowana 10 czerwca 2021r.

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków.

Wnioski należy złożyć do skrzynki podawczej przy portierni szkoły lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl (w tym wypadku oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego egzaminu wstępnego)

Uwaga, w przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganego zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu przystąpienia odpowiednio do badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. Niezłożenie zaświadczenia w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

rekrutacja@zsm.torun.pl

lub tel. 56 612 24 13

Szkoła Muzyczna w Toruniu