regionalny konkurs słuchowy 2020

 1. Konkurs słuchowy organizowany przez Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) w budynku szkoły przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 o godz. 10.00.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz uczniów klas III i IV cyklu czteroletniego szkół muzycznych I stopnia. Daną szkołę może reprezentować maksymalnie czterech uczniów (łącznie) z klasy V cyklu 6-letniego i klasy III cyklu 4‑letniego oraz czterech uczniów (łącznie) z klasy VI cyklu 6-letniego i klasy IV cyklu 4‑letniego.
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach. Pierwsza grupa obejmuje uczniów klas V cyklu sześcioletniego oraz uczniów klas III cyklu czteroletniego, druga grupa uczniów klas VI cyklu sześcioletniego oraz uczniów klas IV cyklu czteroletniego.
 4. Konkurs składa się z części pisemnej oraz ustnej.
 5. Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane z nauczycieli poszczególnych szkół biorących udział w konkursie.
 6. Kolejność nagród i wyróżnień ustalona zostanie na podstawie uzyskanej punktacji. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci również nagrody. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Uczestnicy zobowiązani są wpłacić wpisowe w wysokości 50 zł od ucznia i zgłosić swój udział do 3 kwietnia 2018 r. Wpisowe obejmuje obiad dla ucznia. Istnieje możliwość wykupienia obiadu dla nauczyciela (opiekuna) w cenie 7,40 zł.
 8. Wpisowe należy wpłacić na konto Fundacji na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu:
                                     71 2030 0045 1110 0000 0235 7770
  z dopiskiem: „Regionalny Konkurs Słuchowy 2020”
 9. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 10. Wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników należy przesłać mailem na adres:
                                     a.soroka@zsm.torun.pl

Informacji na temat konkursu udziela:
mgr Magdalena Dołęgowska   tel. 607-387-771

Szkoła Muzyczna w Toruniu