Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

ZEBRANIE RODZICÓW

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych OSM I st. na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 16.30 w sali koncertowej. Prosimy o przybycie  jednego rodzica (opiekuna prawnego) bez dziecka. Wejście główne do sali koncertowej (budynek C).

Poniżej znajduje się lista osób przyjętych i nieprzyjętych do klasy I OSM I st. na rok szkolny 2021/2022

Informacja o spotkaniu organizacyjnym dla rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych pojawią się w czerwcu 2021 r.

Rodzice dzieci nieprzyjętych do kl. I OSM I st. mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do SM I st. (szkoły prowadzącej edukację tylko w zakresie przedmiotów artystycznych w systemie popołudniowym). Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie stosownego wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły w terminie do dnia 7 maja 2021 r.

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I OSM I st. na rok szkolny 2021/2022. Do 19 kwietnia 2021 r. osoby zakwalifikowane składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w OSM I st. Druk znajduje się poniżej i należy go wydrukować, wypełnić, a następnie odesłać skan na adres rekrutacja@zsm.torun.pl lub dostarczyć do skrzynki podawczej w szkole. Dnia 20 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 zostanie ogłoszona lista osób przyjętych i nieprzyjętych.

Z przyczyn związanych z pandemią lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona 12 kwietnia 2021 r. o godz. 14.30

Oferta edukacyjna

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi nabór na: fortepian, skrzypce, wiolonczelę, akordeon, perkusję, gitarę, flet, trąbkę, saksofon, waltornię, puzon, obój, klarnet i fagot. W zakresie przedmiotów ogólnokształcących szkoła realizuje program ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Ponadto realizuje zajęcia artystyczne z rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych, fortepianu dodatkowego, zasad muzyki z elementami edycji nut, literatury muzycznej, chóru i orkiestry.

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Na badanie przydatności składają się zajęcia grupowe oraz indywidualne badanie uzdolnień.

Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:

  • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
  • słuch melodyczny,
  • słuch harmoniczny,
  • wrażliwość na zmiany w muzyce,
  • poczucie rytmu,
  • pamięć muzyczna,
  • koordynacja ruchowa
  • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

Poniżej znajdują się linki do krótkich prezentacji poszczególnych instrumentów.

skrzypce, wiolonczela, akordeon, perkusja, gitara, flet, trąbka, saksofon, waltornia, puzon, obój, klarnet, fagot

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków.

Wnioski należy złożyć do skrzynki podawczej przy portierni szkoły lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl (w tym wypadku oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka)

Uwaga, w przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganego zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu przystąpienia odpowiednio do badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. Niezłożenie zaświadczenia w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres

rekrutacja@zsm.torun.pl

lub tel. 56 612 24 14

Szkoła Muzyczna w Toruniu